منصور

دیگر عادی شده بود. کسی خیلی جدی نمی گرفت.

منصور جلو می آمد حرفی میزد و می رفت.

حرفی که هیچ ارتباطی به هیچ چیز و هیچ کس نداشت.

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید