دیوانگی

همه با هم...

هر آنکس که می شناسی و می شناسم و خواهم شناخت و خواهی شناخت...

یکدل...

همصدا...

هم نفس....

همراه...

 

 

داریم...

 

 

 

 

 

 

 

 

دیوانه می شویم...

نه دیوانه خوب...دیوانه بد...بدترین!

این اقتضای نسل ماست...دیوانگی...

 

 

پی نوشت : به خود بگیرید

/ 0 نظر / 16 بازدید