کلمات

درد، بیابان، سبزوار، تلاش،‌ سُخره، دوست، بیهودگی، تغییر، عشق، دروغ، بهانه، چراغ، خانه، پول، سیگار، نان، چای، لب، مغرب، مشرق،شراب، سرد، ویرگول، چپ، زندان، درس، پوفیوز، دیر، وزن، عینک، برف، قلب، مادر، پسته، شکلات، قطار، ایستگاه، سفر، ساز، نامه، تکرار، قول، خشم، فریاد، مه، باران، حرف، رمز، ظرفیت، تاریخ، درخت، بو، گل، تکرار، تکرار، تکرار، چهل، لیمو، ماست، نمک، سینی، بشقاب، اشک، اشک، آب، سمبوسه، دوست، دوست، دوست، دست، خاکستری، چشم، کاغذ، دیوار، نور، فرش، کفش، زمان، سرما، لغزش، تصویر، ایران، خالکوبی، خَم، اسفند، جوگندمی، دندان، معما، پیاده، قهوه، چپ.

/ 0 نظر / 14 بازدید