تحدید

از تحدید خسته ام...

تحدید می کنم که از تحدید خسته ام

و تحدید می کنم اگر کسی مرا تحدید کند تحدیدش می کنم!

 

تحدید...تهدید...!!!!!؟!؟

/ 1 نظر / 22 بازدید
هدیه

حد و مرز مشخص کردن ضروری است پسر جانم ضروری است