تکرار

تکرار نکن

تکرار نکن

تکرار نکن

تکرار نکن

تکرار نکن

تکرار نکن

تکرار نکن

 

هی!... با تو ام

تکرار نکن

تکرار نکن

تکرار نکن

تکرار نکن

تکرار نکن

تکرار نکن

 

آری

تکرار نکن

همین تکرار های بیهوده من را به اینجا رسانده

همین حرف ها و نگاه ها و رفتن ها و ماندن های تکراری

همین غم های تکراری

شادی ها هیچ وقت تکراری نبوده

ولی غم ها....!

امان از این غمها که تکرارش از غم اش، غمگین تر است

تکرار نکن ... ای تو، ای تو ای که تنها تکرار ِ تکراری من نیستی

تکرار نکن

تکرار نکن

تکرار نکن

تکرار نکن

تکرار نکن

تکرار نکن

تکرار نکن

تکرار نکن

تکرار نکن

 

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
هدیه

فکر کنم عاقبت کارت به فحش می کشید از این تکرار نکن ها