سنگ صبور...

فهمیدن گاهی خیلی دردناک است... خیلی...

 

/ 4 نظر / 18 بازدید

فهمیدن می تونه خوب باشه .. اگه ک ی جا همه چیز رو نفهمی

هدیه

سنگ صبوری مثل محمد بودن مثل محمد درک کردن و درد کشیدن خیلی دردناک است خیلی...

هدیه

یعنی من دروغ می گم؟!!!!!!!!!!!!!!!!!